Overzicht van het onderwerp

 • De flexmonitor

  Deze module behandelt de flexmonitor, een methode om vroegtijdig negatieve ontwikkelingen in flexibiliteit en veerkracht van teams te signaleren. Het reageren op vroege signalen met passende interventies, analoog aan vroegsignaleringsmethoden, is de kern. 

  In de vier domeinen; leergedrag, samenwerking, beslissingsgedrag en draagkracht worden door een team zlef indicatoren verzameld. En die worden middels een teamgebonden vragenlijst, gemonitord. Er zijn interventies benoemd die per domein en niveau van flexibiliteit kunnen worden ingezet.  

  De waarde van de flexmonitor is vooral te vinden in de methode; het geeft een mogelijkheid om een sluipend mechanisme te expliciteren en daarbij zelf interventies te formuleren. De analyse van de indicatoren en interventies kan leiden tot meer inzicht, zelfregie en best-practices op het gebied van zelforganisatie, flexibiliteit en mentale veerkracht.

 • Flexibiliteit

 • Onderzoek

  Voor teams op intensieve zorgafdelingen zijn negatieve ontwikkelingen in de flexibiliteit en veerkracht lastig te signaleren, het zijn sluipende processen die je pas ziet als het te laat is. Hoe neem je als teamlid, bij een toenemende zelforganisatie, dat soort sluipende en negatieve tendensen waar wanneer je er zelf onderdeel van uitmaakt? Dit artikel beschrijft een pilot met De Flexmonitor, een methode om vroegtijdig de negatieve ontwikkelingen in de flexibiliteit en veerkracht van teams te signaleren. 

  Er is gekeken naar de manier waarop instellingen werken met methodes van vroegsignalering en risicotaxatie om een crisis bij cliënten tijdig aan te zien komen. Het reageren op vroege signalen met passende interventies is daar de kern van en het levert als methode aanknopingspunten voor de vroegsignalering van ongewenste ontwikkelingen in teams op het gebied van flexibiliteit.  Dat is het uitgangpunt geworden voor De Flexmonitor.

      Binnen een High Intensive Care (HIC) team van GGz Breburg  is een Pilot uitgevoerd met De Flexmonitor. In de vier domeinen; leergedrag, samenwerking, beslissingsgedrag en draagkracht zijn, door een werkgroep uit het team, indicatoren bepaald die de basis vormden van een vragenlijst. Daarnaast hebben zij interventies benoemd die per domein en niveau van flexibiliteit kunnen worden ingezet.  

  De wijze waarop de data, de indicatoren en interventies zijn verzameld sluit heel dicht aanbij het team maar is daardoor ook moeilijk generaliseerbaar. De waarde van De Flexmonitor is vooral te vinden in de methode; het geeft individuen, een team en haar management een mogelijkheid om een sluipend mechanisme te expliciteren en daarbij zelf interventies te formuleren. Door meerdere teams met de flexibiliteitsmonitor te laten werken ontstaat op termijn een verzameling van de door hen geformuleerde indicatoren en interventies. Deze verzameling kan via vervolgonderzoek leiden tot meer inzicht, zelfregie en best-practices op het gebied van zelforganisatie, flexibiliteit en mentale veerkracht.

  Download de brochure deelnemersinformatie onderzoek:

  • Realistic Evaluation